Eind 2021 heeft VWS de opdracht gegeven de actiepunten uit de Human Capital Agenda Sport en Bewegen (HCA SB) uit te diepen en concreet aan te pakken. Na de 1e fase met enkele stakeholdersbijeenkomsten en verder onderzoek is de strategische tafel HCA SB geformeerd. Deze strategische tafel kent een brede vertegenwoordiging van de sector sport en bewegen. Naast NOC*NSF, FNV-sport, Landelijke academie buursportcoaches, Werkgevers in de sport, commerciële sportaanbieders en een provinciale sportraad is ook het beroepsonderwijs sport en bewegen (mbo en hbo) vertegenwoordigd. Namens alle mbo-opleidingen sport en bewegen sluit de voorzitter van CIOSNL aan bij dit overleg. Via haar website zal CIOSNL regelmatig berichten over de laatste ontwikkelingen van de HCA SB.

Thema’s

Omdat de arbeidsmarkt voor sport- en beweegprofessionals zich in snel tempo ontwikkelt, is er behoefte aan een collectieve visie op menselijk kapitaal in de sector. Vanuit deze gemeenschappelijke visie is er aandacht voor vier thema’s:

  1. Sectorbreed structureel overleg over professionalisering;
  2. Baanperspectief;
  3. Verder professionaliseren van de sport;
  4. Verder professionaliseren van de samenwerking met andere sectoren.

Bijdrage beroepsonderwijs sport en bewegen

Aan het mbo en hbo is gevraagd om samen met het werkveld meer coherentie aan te brengen in het gebruik van beroeps- en functieprofielen. Daarnaast is er een actielijn opgesteld om te zorgen dat samenwerking tussen mbo en hbo leidt tot betere doorlopende leerlijnen voor trainer-coaches, bewegingsagogen, leefstijlcoaches en buurtsportcoaches. Met afvaardigingen van mbo en hbo zijn deze twee actielijnen al voorbereid en heeft VWS inmiddels de opdracht tot verdere uitwerking verstrekt.

Toekomst

Het gehele beroepsonderwijs sport en bewegen ziet het momentum ontstaan om de gewenste professionaliseringsslag nu te gaan maken. Op weg naar een logische, overzichtelijke en coherent geordende arbeidsmarkt, waarbij beroepsopleidingen sport en bewegen optimaal op aansluiten.