Bewegen. Het nieuwe normaal.

Kunnen we met elkaar aan de slag?
25 mei, 2020

Met deze vraag eindigden zaterdag zeven ondertekenaars in de landelijke dagbladen hun oproep te komen tot een vitaal en weerbaar Nederland. De inzet: het voorkomen van welvaartziekten en beter bestand zijn tegen virussen, zoals SARS-CoV-2, door structureel meer te bewegen. Refererend aan het post-Corona tijdperk gaven de opstellers hun brief de titel mee: Bewegen. Het nieuwe normaal. Een fantastisch initiatief dat opvolging verdient.

Samen sterk
Voor elf sportbonden is de inhoud van de brief direct aanleiding zich te scharen achter het initiatief. Ongetwijfeld zullen meer bonden volgen, getuige de eerste reacties op social media. In hun streven naar Nederlanders, die vitaler en weerbaarder zijn, roepen de auteurs op de krachten te bundelen. Naast de voedingsindustrie, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg wordt ook een oproep gedaan aan het onderwijs om samen met de sport hier meer werk van te gaan maken. Vanzelfsprekend reageert CIOSNL positief op de oproep. Aan collega mbo-opleidingen Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg is door CIOSNL gevraagd ook gehoor te geven aan de oproep.

Oplosrichting
In de brief wordt gesproken over de beroemde ‘stip op de horizon’ zonder vooralsnog in te gaan op concrete oplosrichtingen. Tegelijk met haar steunbetuiging wil CIOSNL een voorschot nemen op een oplosrichting. Aansluitend bij het project Menselijk kapitaal in de sport van VWS stelt CIOSNL dat het vitaler en weerbaarder maken van Nederland vraagt om een gezonde sport- en beweegsector. Gezond in de zin van professioneel werkgeverschap in een sector met beroeps- en carrièreperspectief, waarin voldoende en vakbekwame (betaalde en onbetaalde) mensen werkzaam zijn. Recente onderzoeksrapporten* tonen aan dat binnen de georganiseerde sport op genoemde onderdelen winst te behalen is. In de huidige situatie is sprake van een beperkt aantal betaalde banen voor sportkader (15% van het totaal), die veelal een deeltijd karakter hebben. Voor afgestudeerde CIOS-ers is de georganiseerde sportsector daardoor een minder aantrekkelijke arbeidsmarkt, terwijl bijna een kwart van de wekelijkse sporters gebruik maakt van dit sportaanbod. Daarom pleit CIOSNL voor een versterking van de georganiseerde sport door middel van het versneld invoeren van een human capital agenda (project VWS, Menselijk kapitaal in de Sport). CIOSNL wil graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van deze agenda.

Analyses van het opleidingsniveau van trainer-coaches werkzaam in de georganiseerde sport laten zien dat slechts 50% een opleiding heeft gevolgd volgens de kwalificatiestructuur sport. Daarvan heeft 36% een kwalificatie op niveau 3 behaald. Ook hier wil CIOSNL samen met het werkveld, een faciliterende overheid en collega mbo-; hbo-opleidingen werken aan voldoende en vakbekwame trainer-coaches.

De sport- en beweegsector is echter breder is dan alleen de georganiseerde sport. In vervolgposts zal worden ingaan op de bijdrage, die CIOSNL samen met collega-onderwijsinstellingen kan leveren bij sport- en bewegen in de context van gezondheidsbevordering en preventie. Daarnaast denken we graag mee over het beter inzetten van sport en bewegen als middel bij kwetsbare groepen en het bevorderen van sociale cohesie via een wijkgerichte aanpak.

Graag ondersteunt CIOSNL het vervolg om te komen van intentie naar implementatie, zodat we samen een vitaal en weerbaar Nederland bewerkstelligen.

*Referenties zijn opvraagbaar bij info@cios.nl