Opleiden van trainer-coaches: een collectieve verantwoordelijkheid

5 juni, 2019

Op 21 en 22 mei heeft het bestuur van CIOSNL met een aantal sportbonden, NOC*NSF en onderwijsinstellingen overleg gevoerd over het in gezamenlijkheid aanbieden van trainer-coach opleidingen op niveau 3 en 4. Ook was een afvaardiging van het marktsegment BTG-ZWS aanwezig om met het bestuur terug te kijken op de uitvoering van de sportbrede trainer-coach opleidingen op niveau 3 en 4. Er werd daarnaast vooruitgekeken naar de mogelijkheden die keuzedelen en certificering bieden in de samenwerking tussen sportbonden en onderwijs.

Sessie onderwijs 
In de eerste sessie gaven Bert Hamhuis (Landstede) en Fred Beijleveldt (Alfa-College) presentaties over respectievelijk de generieke niveau 4 en 3 opleidingen. Ze gingen in op de ambities, doelstellingen, organisatie en samenwerking tussen sportbonden en onderwijs vanuit een gedegen historisch besef. Hun sessie werd ingeleid door Marcel van de Broek en Ronald Klomp. In de inleiding werd het belang benadrukt van professioneel opgeleide trainer-coaches. Juist in deze tijd vraagt de samenleving om vakbekwame trainer-coaches, getuige bijvoorbeeld de ambities in het nationaal Sportakkoord. 

Keuzedelen - Project NOC*NSF 
Daarna nam Marcel van de Broek ons mee in de ontwikkelingen rondom keuzedelen gericht op de verdieping en verbreding van instructeur en trainer-coach. Vervolgens ging Marit van Genderen namens NOC*NSF in op het project ‘Doorlopende leerlijn voor topsport- en talentcoaches’ en benoemde expliciet een aantal kwesties in de samenwerking tussen sportbonden en onderwijs. Uit haar presentatie blijkt dat NOC*NSF regie wil nemen bij het versterken van deze samenwerking. 

Uitgangspunten 
In de daaropvolgende discussie zijn uitgangspunten geformuleerd, die recht doen aan de erkenning van elkaars expertise bij het samen opleiden van trainer-coaches op niveau 3 en 4. 

Sessie Sportbonden 
Deze uitgangspunten zijn bij de tweede sessie aan zeven sportbonden voorgelegd (Atletiekunie, NHV, KNHB, KNRB, KNGU, KNKV, NTTB). Voor de aanwezige bonden waren de uitgangspunten herkenbaar. Met enkele aanvullingen, nuanceringen en opmerkingen is een voorlopige lijst van uitgangspunten opgesteld. 

Vervolg 
Tijdens de BTG-ZWS op 18 juni zal het project van NOC*NSF worden toegelicht en de lijst van voorlopige uitgangspunten worden bediscussieerd. NOC*NSF zal tijdens de overleggen met sportbonden klankborden over de geformuleerde uitgangspunten. Voor de zomervakantie zal de definitieve lijst van uitgangspunten zijn samengesteld. Daarna zal in september door een werkgroep met leden uit onderwijsinstellingen en sportbonden een verdere uitwerking plaatsvinden. In het najaar 2019 zal deze uitwerking tijdens een werkconferentie, georganiseerd door NOC*NSF, met alle partners van onderwijs en sportbonden worden besproken en geconcretiseerd.